คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีการจดทะเบียนดำเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิกหรือเพิกถอนหรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย

2. มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

1. กรอกแบบฟอร์ม "ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย" โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยมีอำนาจ

2. สงแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2733-9071-4 โทรสาร 0-2733-9075 หรือผ่านพนักงานขาย

3. วิธีการส่งตามข้อ 3 มีดังนี้

4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบ ส่วนงานสนับสนุนการขายจะแจ้งผลการสมัครทางโทรศัพท์มายังท่านภายใน 3 วันทำการ

(ภายหลังจากท่านนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบส่งให้ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว)