เครื่องหมายทางการค้า


การแจ้งเครื่องหมายการค้า

ดิจิตอลโฟกัส เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัดแนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอของเว็บไซต์ ถือเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิของ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว การใช้งานอย่างใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการผลิตซ้ำซึ่งเครื่องหมายทางการค้าอาจเป็นการละเมิดต่อสิทธิของ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด