logo

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายจาก บริษัทฯ และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่รับประกันของสินค้าแต่ละประเภท

2. การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น

3. ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การใช้สินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย,โดนของเหลว,สารเคมี, ไฟไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, โดนความชื้น, กระแทก, ตก,ขึ้นสนิม, หล่น, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า (ยกเว้นรุ่นที่มีมาตรฐานกันน้ำและติดตั้งถูกวิธี) เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง

4. บริษัท ฯ ไม่ให้การรับประกัน อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและ/หรือ การติดตั้ง, การใช้สายไฟและตัวตัดไฟผิดขนาด

5. กรณีที่สินค้าหรือส่วนประกอบใดๆ ถูกเปลี่ยน ซ่อม แก้ไข หรือตรวจเช็คโดยบุคคลใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัทฯไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและเป็นสาเหตุให้อายุการรับประกันสิ้นสุดลง

6. กรณีสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์เป็นสาเหตุให้อายุการรับประกันสิ้นสุดลง

7. กรณีเกิดร่องรอยการขูดขีดหรือถลอกบริเวณภายนอกอื่นๆที่มิได้ทำให้ความสามารถในการใช้งานสินค้าปกติเสียไป ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

8. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก, ขาตั้งกล้อง, หน้ากากเครื่องบันทึกภาพ และส่วนประกอบภายนอกเครื่องที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุด เนื่องจากระยะเวลาการใช้งาน การขาดการระวังรักษา หรือวางไว้ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน, เป็นสนิม, ผุกร่อน และสีซีดจาง

9. บริษัทฯไม่รับประกันสินค้าที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี

10. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากซอฟแวร์ ระบบปฏิบัติการที่ผิดปกติหรือมีสาเหตุมาจาก ระบบ Lan System, Internet และโทรศัพท์ หรือการเชื่อมต่อ การตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน กรณีเข้าตรวจเช็คบริษัท ฯ คิดค่าใช้จ่ายในการบริการ

11. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ หรือการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ภาพถ่าย โปรแกรม หรือ ไฟล์ข้อมูลอื่นๆ

12. สินค้าที่ส่งเข้ามารับการซ่อมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิมเท่านั้น

13. กรณีสินค้าที่หมดระยะการรับประกันเมื่อส่งเข้าซ่อมหากตรวจไม่พบอาการเสียจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ ตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขการซ่อมสินค้า

1. บริษัทฯจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน

2. ระยะเวลาในการซ่อมสินค้าปกติภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับสินค้าเข้าซ่อม ยกเว้นการรออะไหล่, การส่งสินค้าซ่อมต่างประเทศ, การส่งสินค้าเคลมศูนย์บริการ, ซ่อมไม่ได้, การเสนอราคา

3. กรณีที่จำเป็นต้องส่งสินค้าซ่อมต่างประเทศหรือศูนย์บริการจะมีระยะเวลาในการซ่อม 60 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่รับสินค้าเข้าซ่อม

4. กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมสินค้าที่อยู่ในระยะและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นเดิมหรือรุ่นอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันหรือ Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นซึ่งทางบริษัท ฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้งเป็นการทดแทน โดยมีระยะเวลาการรับประกันคงเหลือเท่ากับเครื่องเดิม

5. บริษัทฯรับประกันการซ่อมในอาการเดิมเป็นระยะเวลา 90 วันกรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่ และ 30 วันกรณีไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่ นับจากวันที่ได้รับเครื่องคืน

6. ลูกค้ามีหน้าที่มารับเครื่องคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งซ่อมแล้วเสร้จ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯถือว่ายินยอมบริจาคเครื่องให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศลตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ : - การพิจารณาของบริษัท ดิจิตอล โฟกัส ถือเป็นที่สิ้นสุด

โดยประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง