ข้อจำกัดความรับผิดชอบ


การแจ้งปฏิเสธความรับผิดลิขสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด

1. การประยุกต์ใช้

ข้อประกาศ หมายรวมถึงการใช้ http://www.iot.co.th/ และร้านค้าปลีกของดิจิตอลโฟกัสข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมและการจัดเก็บผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ www.iot.co.th หรือร้านค้าปลีกโดยตรงของดิจิตอลโฟกัส สินค้าหรือบริการได้นำเสนอผ่านทาง www.iot.co.th (บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด) สำหรับลูกค้าดิจิตอลโฟกัสทุกท่าน (User) โดยข้อประกาศอยู่ในความรับผิดชอบของดิจิตอลโฟกัสในส่วนของบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัดบริษัทในเครือ, บริษัทสาขาพนักงานตัวแทนผู้ว่างจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต (ถือเป็นกลุ่ม "ดิจิตอลโฟกัส") มีความเกี่ยวพันในการใช้ข้อมูลสินค้า และบริการต่างๆ ร่วมกัน


2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ดิจิตอลโฟกัสขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์) หากผู้ใช้งานดาวน์โหลด, ทำสำเนา, ส่ง, เผยแพร่, จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธินั้น ถือเป็นผู้ละเมิดกฎหมายหรือสิทธินั้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดแบบใดก็ตาม


3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

ดิจิตอลโฟกัส ขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับรองและการรับประกันอย่างชัดเจน ในเรื่อง คุณสมบัติการดำเนินงานการใช้งานความถูกต้อง ช่วงเวลา ความเหมาะสม หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดใน http://www.iot.co.th สินค้าหรือบริการอื่นใด ที่ไม่ได้มีการนำเสนอผ่านทาง http://www.iot.co.th หรือผ่านทางร้านค้าปลีกโดยตรงของดิจิตอลโฟกัสการใช้งานอื่นๆ www.iot.co.th ที่อาจมีความบกพร่อง และไวรัสต่างๆ ข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ไม่สามารถปฏิเสธ หรือก่อให้เกิดการโต้แย้งกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นได้ความบกพร่องการละเลยการกล่าวบิดเบือน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว ดิจิตอลโฟกัสไม่อนุญาตหรือแนะนำให้บุคคลองค์กรชื่อสินค้าหรือบริการใดอ้างถึงข้อมูล และไม่ถือว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการพิจารณาหรือความคิดเห็นของ ดิจิตอลโฟกัส โดยดิจิตอลโฟกัส จะไม่เป็นคู่สัญญาในดำเนินธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับข้อมูล หรือที่ทำขึ้นผ่านทาง http://www.iot.co.th ยกเว้นเฉพาะภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน


4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

www.iot.co.th อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ ดิจิตอลโฟกัส ผู้ใช้งานได้ยอมรับว่า ดิจิตอลโฟกัสไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว (ถึงแม้ว่าจะไม่มีลิงค์เชื่อมโยมกับเว็บไซต์ก็ตาม) ดังนั้น ดิจิตอลโฟกัส ขอสงวนสิทธิ์กำหนดข้อห้ามในการนำลิงค์เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ๆ ออกจาก www.iot.co.th หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ดิจิตอลโฟกัส


5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ดิจิตอลโฟกัส ไม่ขอรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่น ทั้งในส่วนของหลักประกันสัญญาข้อกำหนด หรือประการใดๆ (หมายรวมถึงความประมาทเลินเล่อการผิดสัญญาการทำให้เสียชื่อเสียง หรือการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา) เพื่อความเสียหายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรงความเสียหายที่ส่งผลต่อเนื่องโดยตรงต่อองค์กร (หมายรวมถึงความสูญเสียรายได้หรือผลกำไร)ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นในข้อมูลดังกล่าว หรือจากการใช้งาน www.iot.co.th ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อบุคคลอื่น ซึ่งได้รับความเสียหายในวิถีทางใดๆ ของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น หรือการใช้งาน www.iot.co.th


6. การเก็บรักษาความลับ

ดิจิตอลโฟกัสไม่ขอรับรอง และรับประกัน (หมายรวมถึงไม่รับผิดชอบ) ในการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกส่งผ่าน www.iot.co.th ซึ่งในปัจจุบัน ดิจิตอลโฟกัสได้ปฏิบัติและดำเนินการรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยตามความเหมาะสม


7. ความพร้อมและความเหมาะสมในการให้บริการต่างๆ

ดิจิตอลโฟกัสไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎใน www.iot.co.th เป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ดิจิตอลโฟกัสสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน www.iot.co.th โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า


8. บทบาทของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ ดิจิตอลโฟกัส อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และ/หรือ www.iot.co.th ผู้ใช้งานตกลงว่า จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้การละเมิดต่อลิขสิทธิ์ไม่ใช้ข้อมูลจาก www.iot.co.th เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสมลามกอนาจาร หรือที่ทำให้เสียชื่อเสียงดำเนินการตามคำแนะนำในการใช้งานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือระบบต่างๆ เสียหาย การให้ข้อมูลทั้งหมดกับ www.iot.co.th เป็นจริงและถูกต้องอนุญาตให้ ดิจิตอลโฟกัส ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานยอมรับข้อจำกัด ความรับผิดชอบ และลิขสิทธิ์ของ ดิจิตอลโฟกัส ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อประกาศยอมรับข้อบังคับใช้ตามนโยบายข้อมูลส่วนตัวเฉพาะบุคคลของ ดิจิตอลโฟกัส ในปัจจุบันเป็นกรณีๆ ไป


9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ดิจิตอลโฟกัส ต่อความสูญหายความเสียหายสิทธิเรียกร้องคำสั่งความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้งาน www.iot.co.th ของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ รวมถึงความประมาทเลินเล่อต่างๆ