ลิขสิทธิ์


สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยบริษัทดิจิตอลโฟกัส จำกัด

ข้อมูลและเนื้อหาสาระต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา (หมายรวมถึงกฎหมายที่คุ้มครองลิขสิทธิ์) จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิใดๆ หรือไม่หากผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดทำซ้ำส่งข้อมูลเผยแพร่จัดเก็บ หรือใช้งานในประการอื่น หรือทำการจัดการใดๆ กับข้อมูลที่บรรจุในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากดิจิตอลโฟกัสก่อน

บุคคลหรือหน่วยงานบริษัทใดจะต้องไม่สร้างการเชื่อมโยง (hyperlink) กับ www.iot.co.th โดยการอ้างอิงข้อความ (hypertext) หรือรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากดิจิตอลโฟกัส